4 thg 2, 2015

Hoa tuyết...

Khứ dã chung tu khứ,
Trú dã như hà trú?
Nhược đắc sơn hoa sáp mãn đầu
Mạc vấn nô quy xứ!

Nghiêm Thuỵ


Bao nhiêu năm, mấy lần chừa đường lui?!..

13 nhận xét: